Follow us here     

 หน้าหลักเว็บไซต์ทีเค พาร์ค    ไทย   | EN 
 

TK park  : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้   (Thailand Knowledge Park)

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ 4/2547 เรื่อง การจัดตั้งและการจัดการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายในโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้เพื่ออนาคต โดยเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกระจายความรู้ และเป็นศูนย์ข้อมูลสาธารณะที่ง่ายในการเข้าถึง และสะดวกในการใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต

 

TK park : ร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

 

ด้วยวิทัยทัศน์ที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงมีเป้าหมายและพันธกิจที่ชัดเจนในการทำงานเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การคิด และการแสวงหาความรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาความคิด และบูรณาการภูมิปัญญา ผ่านกระบวนการส่งเสริมการรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับขนบประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ตลอดจนจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนในประเทศเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อให้นิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้หยั่งรากลึกอยู่ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนแท้จริงต่อไป

    

TK park : ร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สังคมไทย

             TK park : อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ

           เราเชื่อว่าห้องสมุดไม่ใช่เพียงเป็นสถานที่เก็บหนังสือเท่านั้น เราจึงสร้างสรรค์พื้นที่ที่เรียกว่า “อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปรากฎการณ์มหัศจรรย์ในหมู่เยาวชนและผู้ที่รักการอ่านทุกคนด้วยประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัดของเยาวชนและคนรักการอ่านทุกคนในรูปแบบของ “ห้องสมุดมีชีวิต” ที่ประกอบไปด้วยหนังสือและสื่อครบครันที่กระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบที่ทันสมัยและโดนใจ

           TK Park อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 มีพื้นที่บริการทั้งสิ้น 3,700 ตารางเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548
 

             เว็บไซต์ดิจิทอล ทีเค (Digital TK)

           สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สนับสนุนและพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนานวัตกรรมโดยจัดทำระบบข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เสมือน (Digital TK ) www.tkpark.or.th  โดยเริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 

            อุทยานการเรียนรู้เสมือน (Digital TK ) สามารถเปิดให้บริการแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระความรู้หลากหลายแขนงสำหรับเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป  นอกจากนี้ยังให้บริการยืม-คืนหนังสือออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและหนังสือเสียงกว่า 5,000 เล่ม หนังสือเสียง บทเรียน เกมสร้างสรรค์และสื่อการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการได้ในทันที
 

            สวนสนุกแห่งความรู้: สร้างสรรค์กิจกรรมต้นแบบ

          TK park ได้ริเริ่มพัฒนากิจกรรมต้นแบบในการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สำหรับเยาวชนเพื่อกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนค้นพบความถนัด ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์สู่สังคม

จินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นทั้งเหตุและผลของการเรียนรู้ ดังนั้นอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบได้เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง และมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการจัดโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของไทยมีโอกาสแสดงพลังแห่งจินตนาการของตนเอง เช่น โครงการทีเคแจ้งเกิด โครงการปล่อยแสง โครงการตลาดนัดความคิด โครงการรวมพลคนรักดนตรี โครงการเกมสร้างคน คนสร้างเกม เป็นต้น

          เราได้สร้างสรรค์สถานที่แห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงแหล่งรวบรวมหนังสือเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้รอบด้าน ทั้งหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดนตรี และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองทุกพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายความรู้ ในลักษณะศูนย์รวมสื่อและข้อมูลที่สะดวกในการเข้าถึง นวัตกรรมเหล่านี้ยังเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรให้มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชนและชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ และแบ่งปันกิจกรรมวิชาการ

          สำนักงานอุทยานการเรียนรู้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สาธารณะอย่างสร้างสรรค์ ผ่านทางเนื้อหาสาระที่เป็นองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ และมีการขยายผลเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

          ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาเราได้การสร้างสรรค์เนื้อหาสาระ การสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตและความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อจุดประกายความคิด อาทิ วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาสาระผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีความเป็นไทยอันทรงคุณค่ามาจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของเด็กและเยาวชน ได้แก่ ชุดนิทานและวรรณกรรมเยาวชนพื้นบ้าน ชุดเกมสร้างสรรค์ การจุดประกายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตและองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต การอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ตลอดจนการสัมมนาวิชาการในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 


            เครือข่ายแห่งการเรียนรู้สู่อนาคต

           TK park สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้ดำเนินแผนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไปทั่วประเทศ ดังนี้

           • อุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคต้นแบบ จำนวน 1 แห่ง คือ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โดยได้ทำความร่วมมือกับเทศบาลนครยะลา เมื่อปี 2548 เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีโอกาสทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสร้างความเข้าใจร่วมกันอันดีระหว่างคนในชุมชน

           • อุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง และพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต จำนวน 15 แห่ง ครอบคลุม 10 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา สมุทรสาคร ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ปราจีนบุรี ลำปาง และ พะเยา

           • ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยร่วมกันพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน ปัจจุบันมีจำนวน 168 โรงเรียน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

           • ห้องสมุดเด็กไทยคิด เป็นห้องสมุดมีชีวิตสำหรับเด็กอายุ 3 - 12 ปี พื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร ภายในห้องสมุดเด็กไทยคิดจะตกแต่งด้วยบรรยากาศที่กระตุ้นและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่คัดเลือกแล้วว่าเหมาะสมกับเด็กตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ปัจจุบันห้องสมุดเด็กไทยคิดมีจำนวน 26 แห่ง 

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 264 5963-65 โทรสาร 02 264 5966

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone
เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 257 4300 โทรสาร 02 257 4332
เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 10.00 – 20.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  www.tkpark.or.th


Copyright ฉ TK park 2010 All Right Reserved.