Follow us here     

 หน้าหลักเว็บไซต์ทีเค พาร์ค    ไทย   | EN 
 

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2556
Thailand Conference on Reading 2013
“Reading for Equity”

วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2556
ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 

 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556

 

8.30-9.00 น.         ลงทะเบียน

9.00-9.10             การขับร้องเพลงนานาชาติ โดย คณะนักร้องประสานเสียง สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

9.10-9.15 น.         กล่าวต้อนรับ โดย นางสิริกร มณีรินทร์ ประธานอนุกรรมการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้

                         กรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

9.15-9.20 น.         กล่าวรายงาน โดย นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

9.20-9.30 น.         กล่าวเปิดงาน โดย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล* รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9.30-10.30 .        บรรยายพิเศษ คุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียม: บทบาทสำคัญของการพัฒนาทักษะ  

                                และนิสัยการอ่านในช่วงวัยประถมศึกษา
    โดย
 ดร.ธีร์ จินกราน ผู้ประสานงานด้านสิทธิการศึกษา ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติด้านการพิทักษ์สิทธิเด็ก, ประเทศอินเดีย

10.30-10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.      นำเสนอรายงาน ‘อุทยานการอ่านสายรุ้ง’ ความคิดริเริ่มสู่การกระตุ้นและสร้างสรรค์จินตนาการ 

                                ของเด็กในพื้นที่อินโดนีเซียตะวันออก
    โดย
นิลา แทนซิล ผู้ก่อตั้งโครงการอุทยานการอ่านสายรุ้ง, ประเทศอินโดนีเซีย

12.00-13.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.45 น.      นำเสนอรายงาน  คิดใหม่เรื่องบทบาทของห้องสมุดขนาดเล็กและโครงการส่งเสริมการอ่านในพม่า

    โดย  ยี เท็ต อู ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการห้องสมุดทาราพา และศูนย์การเรียนรู้อมรา, ประเทศเมียนมาร์

14.45-15.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.15 น.      นำเสนอรายงาน การหมุนเวียนหนังสือระหว่างห้องสมุด: แนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือและ

                                สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดช่องว่างทางวัฒนธรรมระหว่างคนในชุมชนเมืองและชนบท"

                                โดย  ดร.วู ด็อง ถัว หงา รองผู้อำนวยการกรมห้องสมุด กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, ประเทศเวียดนาม

16.15-16.30 น.      ซักถาม / จบการประชุมวันแรก

 

 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556
 

9.00-9.20 น.         ลงทะเบียน

9.20-9.30 น.         วีดิทัศน์

9.30-10.30 น.        ปาฐกถาพิเศษ “วัฒนธรรมหนังสือในอุษาคเนย์”
    โดย 
   รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
       ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30-10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.      นำเสนอรายงาน “เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน: วิเคราะห์หนังสือนิทานพื้นบ้านอาเซียน”

    โดย    ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้

12.00-13.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.45 น.      นำเสนอรายงาน “เด็กอ่านโลก: จากทักษะการอ่านสู่ทักษะแห่งศตวรรษใหม่”

    โดย    ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์   ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ

              สรรชัย หนองตรุด                  หัวหน้าฝ่ายสื่อและสารคดี สถาบันรามจิตติ

14.45-15.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.15 น.      อภิปราย แนวทางส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม

                          โดย    วิทยากรจากประเทศอินโดนีเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม และอินเดีย

                          ดำเนินรายการโดย   สุผจญ กลิ่นสุวรรณ

16.15-16.30 น.      ปิดการประชุม และถ่ายภาพร่วมกัน

 

หมายเหตุ  การประชุมใช้ภาษาไทยและอังกฤษ และมีล่ามแปลตลอดงาน

               กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

               * อยู่ระหว่างการประสานงาน

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 264 5963-65 โทรสาร 02 264 5966

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone
เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 257 4300 โทรสาร 02 257 4332
เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 10.00 – 20.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  www.tkpark.or.th


Copyright ฉ TK park 2010 All Right Reserved.