Follow us here     

 หน้าหลักเว็บไซต์ทีเค พาร์ค    ไทย   | EN 
 


 
ดร. ธีร์ จินกราน

ดร. ธีร์ จินกราน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานด้านสิทธิการศึกษา ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติด้านการพิทักษ์สิทธิเด็กของประเทศอินเดีย เขามีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาร่วมกับภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศมายาวนานกว่า 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาโครงการ กระบวนการทำงาน และกรอบนโยบายด้านการศึกษาระดับประถม มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน การส่งเสริมการรู้หนังสือของเด็กวัยเริ่มเรียน การพัฒนาศักยภาพครู การดูแลเด็กที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ และการศึกษาแบบพหุภาษา ดร.ธีร์ เป็นผู้ริเริ่มจัดทำแผนงานพัฒนาและโครงการกิจกรรมด้านการอ่านที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะการอ่านและนิสัยรักการอ่านในกลุ่มเด็กนักเรียน มีผลงานหนังสือด้านการศึกษาระดับประถมที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวน 2 เล่ม และงานเขียนอีกมากมาย
 

หัวข้อการบรรยาย คุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียม: บทบาทสำคัญของการพัฒนาทักษะและนิสัยการอ่านในช่วงวัยประถมศึกษา
 

<previous              main page              next>

 

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 264 5963-65 โทรสาร 02 264 5966

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone
เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 257 4300 โทรสาร 02 257 4332
เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 10.00 20.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  www.tkpark.or.th


Copyright TK park 2010 All Right Reserved.