Follow us here     

 หน้าหลักเว็บไซต์ทีเค พาร์ค    ไทย   | EN 
 


 
ดร. วู ด็อง ถัว หงา

ดร. วู ด็อง ถัว หงา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกรมห้องสมุด กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านบรรณารักษศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวัฒนธรรมฮานอย เคยผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสื่อการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ.2544 และปฏิบัติงานในห้องสมุดศูนย์มอร์เทนสัน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ในปี พ.ศ.2547 ความสนใจในด้านบรรณารักษศาสตร์ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้ สะท้อนออกมาเป็นผลงานหนังสือและตำราเรียนจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีงานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของประเทศเวียดนาม กว่า 50 เรื่อง เช่น สารสนเทศและเอกสารข้อมูล ห้องสมุดของเวียดนาม ศิลปวัฒนธรรม และ วัฒนธรรมศึกษา เป็นต้น หัวข้อที่เธอให้ความสนใจเป็นพิเศษได้แก่การศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์ การสร้างมาตรฐานกิจกรรมห้องสมุด การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านในประเทศเวียดนาม

หัวข้อการบรรยาย การหมุนเวียนหนังสือระหว่างห้องสมุด: แนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดช่องว่างทางวัฒนธรรมระหว่างคนในชุมชนเมืองและชนบท


 

<previous              main page              next>

 

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 264 5963-65 โทรสาร 02 264 5966

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone
เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 257 4300 โทรสาร 02 257 4332
เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 10.00 20.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  www.tkpark.or.th


Copyright TK park 2010 All Right Reserved.