Follow us here     

 หน้าหลักเว็บไซต์ทีเค พาร์ค    ไทย   | EN 
 


 
รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์

ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ เป็นรองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สนใจและศึกษาประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า จนเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พม่า มีผลงานการเขียนบทความวิชาการด้านประวัติศาสตร์มากมายตามนิตยสารต่างๆ เช่น เมืองโบราณ ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ผลงานหนังสือ เช่น สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2, บุเรงนอง กะยอดินนรธา กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย, พระสุพรรณกัลยา จากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์, พม่าอ่านไทย, On Both Sides of the Tenasserim Range เป็นต้น ผลงานวิจัยชิ้นล่าสุด ในปี พ.ศ.2552 คือ ไทยในการรับรู้และความเข้าใจของประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รศ.ดร. สุเนตร จบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา

หัวข้อการบรรยาย วัฒนธรรมหนังสือในอุษาคเนย์
 


 

<previous              main page              next>

 

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 264 5963-65 โทรสาร 02 264 5966

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone
เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 257 4300 โทรสาร 02 257 4332
เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 10.00 20.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  www.tkpark.or.th


Copyright TK park 2010 All Right Reserved.