Follow us here     

 หน้าหลักเว็บไซต์ทีเค พาร์ค    ไทย   | EN 
 


 
ดร.ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร

ดร. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร นักวิชาการและนักวิจัยอิสระ วิทยากรด้านสมองกับการเรียนรู้ การปรับพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็กและครอบครัว ในแวดวงการศึกษาเป็นที่รู้จักดีจากผลงานร่วมในฐานะ "ผู้ปกครองอาสารุ่นบุกเบิก" โรงเรียนรุ่งอรุณ, ผู้อำนวยการฝ่ายเคลื่อนไหวสาธารณะ สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ หรือ Brain-Based Learning, ผู้จัดการแผนงานสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย สสส. ฯลฯ มีผลงานมากมายเกี่ยวกับการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ของเด็กเผยแพร่ทางวิทยุและโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เด็กๆ อาจรู้จักในนาม "น้าเปิ้ล" แห่ง "ที่นี่ สถานีของหนู" คลื่นวิทยุ FM 105 และ "ขบวนการ Fun น้ำนม" ทางไทยพีบีเอส ปัจจุบัน ดร.พัชราภรณ์ เป็นประธานโครงการศึกษาวิเคราะห์หนังสือนิทานพื้นบ้านและนิทานอาเซียนสำหรับเด็ก ในการสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งทำงานวิจัยและฝึกอบรมให้แก่สมาคมนักวิจัยไทยเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ ดร.พัชราภรณ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกในภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยจากศูนย์การศึกษา Advent Links–SAUC ประเทศสิงคโปร์ และวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อการบรรยาย เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน: วิเคราะห์หนังสือนิทานพื้นบ้านอาเซียน


 

<previous              main page              next>

 

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 264 5963-65 โทรสาร 02 264 5966

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone
เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 257 4300 โทรสาร 02 257 4332
เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 10.00 – 20.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  www.tkpark.or.th


Copyright © TK park 2010 All Right Reserved.