Follow us here     

 หน้าหลักเว็บไซต์ทีเค พาร์ค    ไทย   | EN 
 


 
ดร. จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์

ดร. จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะครุศาสตร์ ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2549 ปัจจุบันดำรงแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ สำนักประสานงานเครือข่ายวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดร.จุฬากรณ์เป็นนักวิชาการที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ ผู้จัดการเครือข่ายวิจัยด้านเด็ก เยาวชนและการศึกษา ของ สกว. หัวหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (Child Watch) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หัวหน้าโครงการวิจัยจับกระแสความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและการศึกษา (INTREND) ของ สกว. เลขานุการคณะกรรมการศึกษาเชิงประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย ในสมัชชาปฏิรูป ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ผลงานของ ดร.จุฬากรณ์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย โดยได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2551 ในสาขาการศึกษา จากวิทยานิพนธ์เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพื่อเด็กและเยาวชนไทย (พ.ศ. 2549) รวมทั้งรางวัลงานวิจัยดีเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2550 จากโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันรามจิตติ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นอกจากผลงานในฐานะนักวิจัยแล้ว ดร.จุฬากรณ์ยังมีผลงานหนังสือและบทความที่ได้รับการตีพิมพ์อีกจำนวนมาก

หัวข้อการบรรยาย เด็กอ่านโลก: จากทักษะการอ่านสู่ทักษะแห่งศตวรรษใหม่


 


<previous
              main page              next>

 

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 264 5963-65 โทรสาร 02 264 5966

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone
เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 257 4300 โทรสาร 02 257 4332
เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 10.00 20.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  www.tkpark.or.th


Copyright TK park 2010 All Right Reserved.