Follow us here     

 หน้าหลักเว็บไซต์ทีเค พาร์ค    ไทย   | EN 
 


 
สรรชัย หนองตรุด

สรรชัย หนองตรุด หัวหน้าฝ่ายสื่อและสารคดี สถาบันรามจิตติ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้ทำงานเบื้องหลังการผลิตสารคดีของสถาบันรามจิตติ และองค์กรต่างๆ มากมาย ทั้งในรูปแบบหนังสั้น การผลิตงานแอนิเมชั่น 3D และร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ของสถานี ETV และยังเป็นผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ อาทิ โครงการ ครูใหญ่โรงเรียนทำหนัง: การเรียนรู้ผ่านการผลิตสารคดีทางวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์พิเศษหัวข้อด้านการออกแบบ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนรู้คู่วิจัย รวมถึงเป็นวิทยากรและกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อ ตลอดจนงานเขียนบทความเกี่ยวกับมุมมองต่ออาเซียนและการเรียนรู้ใหม่ของเด็กและเยาวชน สำหรับผลงานทางวิชาการนั้น สรรชัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาตัวแบบการเรียนรู้นอกรูปแบบโรงเรียนด้วยการเรียนรู้ผ่านผลิตสื่อสารคดี สำนักงานกองทุนสนุบสนุนการวิจัย ปี พ.ศ.2555-2556 และร่วมทีมวิจัยและสารคดีโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2550-ปัจจุบัน) สรรชัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาดนตรีศึกษา และปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาโสตทัศนศึกษา โดยนำเสนอวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต หัวข้อ "การนำเสนอรูปแบบรายการโทรทัศน์การศึกษาเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชน"

หัวข้อการบรรยาย (ร่วม) เด็กอ่านโลก: จากทักษะการอ่านสู่ทักษะแห่งศตวรรษใหม่


 


<previous
              main page              next>

 

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 264 5963-65 โทรสาร 02 264 5966

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone
เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 257 4300 โทรสาร 02 257 4332
เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 10.00 20.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  www.tkpark.or.th


Copyright TK park 2010 All Right Reserved.