Follow us here     

 หน้าหลักเว็บไซต์ทีเค พาร์ค    ไทย   | EN 
 


 
สุผจญ กลิ่นสุวรรณ

สุผจญ กลิ่นสุวรรณ เป็นที่รู้จักในฐานะพิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษ English Breakfast ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษของครอบครัวข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในขณะเดียวกันยังคงทำงานเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวภาษาอังกฤษ ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาจารย์พิเศษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งเป็นผู้บรรยายด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สุผจญจบการศึกษาระดับประถมจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะมาเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาเป็นรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินการอภิปราย หัวข้อ “How to promote reading for social equity?”
 


 


<previous
              main page              next>

 

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 264 5963-65 โทรสาร 02 264 5966

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone
เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 257 4300 โทรสาร 02 257 4332
เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 10.00 – 20.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  www.tkpark.or.th


Copyright © TK park 2010 All Right Reserved.